"Ik ben ervan overtuigd dat personeel het grootste kapitaal is van organisaties. Ik weet dat verzuim een grote impact heeft op het kapitaal. Ik begeleid organisaties bij langdurig verzuim en de wet- en regelgeving. Daarbij schep ik orde in de chaos van re-integratie. Ik weet dat ik met mijn kwaliteiten en inzet de noodzakelijke verplichtingen voor de ondernemers uit handen kan nemen. Daarom wil ik ze professioneel ondersteunen."

HET BEDRIJF

Doelstelling: ondernemers ondersteunen met betrekking tot personeelszaken. Mijn expertise is begeleiden van medewerkers met langdurig verzuim aan de hand van Wet Verbetering Poortwachter, 1e spoor/2e spoor.

Mijn aanpak: intensief, doeltreffend en professioneel met de nadruk op de terugkeer naar de werkvloer.

Resultaat: zieke medewerkers zijn na 5 maanden intensieve begeleiding, 100% terug in hun werkomgeving.

Ik schep orde in de chaos van re-integratie door middel van;
– een P&O abonnement;
– op Projectbasis.

Wat kunt u van mij verwachten.

Als personeelsadviseur werk ik nauw samen met de opdrachtgever, zodat mijn vakkennis en -ervaring gecombineerd wordt met de kennis en ervaring van de klant over de organisatie en de medewerker(s). Bij het maken van afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling probeer ik zo veel mogelijk aanvullend te zijn op wat reeds in de organisatie aanwezig is. Als professional maak ik een analyse, waarin ik een praktisch plan van aanpak presenteer. Dit plan kan ik, samen met de opdrachtgever en medewerker, aanpakken en uitvoeren.

Het verloop van een opdracht wordt bepaald door de vraag van de klant, de context ervan en het aantal mensen dat erbij betrokken is. In overleg met de klant breng ik de vraagstelling verder in kaart waarna we samen de inhoud van de opdracht, de wijze van uitvoering, de te besteden tijd, het op te leveren product en de onderlinge taakverdeling bepalen.

Ik ben praktisch en resultaatgericht, alles op maat gesneden. Ik benader een probleem steeds vanuit punt waaruit ik naar iets kijk, waarbij ik theorie en praktijk aan elkaar verbind. Daarbij staat een inhoudelijk goede oplossing voorop.

OVER MIJ

Profiel

Ik ben een deskundig personeelsadviseur met kennis van zaken HR-breed. Ik ben gespecialiseerd in onder andere herstructureren en professionaliseren van de HR-functie in organisaties, in verzuim en re-integratie, in werving & selectie en in het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor het beantwoorden en uitvoeren van arbeidsrechtelijke vragen en het evalueren, Ik vervul deze rollen met veel plezier.

Kennis

Opdrachten die ik krijg benader ik vanuit verschillende invalshoeken. Mijn opleidingen sluiten hierbij aan. Na mijn studie HBO Personeel&Arbeid (2007) heb ik aan de Open Universiteit de module Sociaal Zekerheidsrecht gedaan (2015). Daarnaast heb ik aanvullende cursussen en trainingen gevolgd zoals ontslagrecht en fiscale risico’s, Plas&Bossinade.

Mijn meest in het oog springende capaciteiten daarbij zijn:

  • Inhoudelijke kennis en ervaring
  • Helikopterview: snel van begrip
  • Goed analytisch, ordenend en structurerend vermogen
  • Goed in het geven van verbale en non-verbale terugkoppeling
  • Overtuigingskracht, mensen in beweging krijgen
  • Innovatief en creatief in het vinden van oplossingen